Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de voorwaarden van www.buitvoorprofessionals.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door de partners. In deze voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NHVeilig en Fier is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website (opnieuw) te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NHVeilig en Fier. Uitzondering hierop zijn de materialen op de pagina ‘De e-learning delen’. Deze zijn rechtenvrij te delen. 

Geen garantie op juistheid

NHVeilig en Fier streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. 

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NHVeilig en Fier aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de voorwaarden van www.buitvoorprofessionals.nl op deze pagina.

Scroll naar boven